About

posted on 27 Aug 2008 22:43 by techinnoreview

Techinnoreviews Thailand นั้น เกิดขึ้นจากความชื่นชอบเทคโนโลยี และ นวัตกรรม ใหม่ๆ ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ภายใต้คำจำกัดความของ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม นั้น ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งที่ชวนให้น่าค้นหาและศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และด้วยเหตุนี้เอง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ทำศึกษาค้นหา หรือ ทดลองนั้น หากได้เก็บรวมเป็นหมวดหมู่หรือมีการสรุปใจความอย่างดีแล้ว อาจเป็นประโยชน์ของคนหมู่มากในการนำไปใช้เป็นข้อมูล หรือ เป็นแนวทางสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสืบเนื่องไป รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี และ นวัตกรรม ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อความบันเทิงส่วนตัว การประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจ และด้านการพัฒนาต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลเหล่านี้จะมอบความรู้แนวคิดให้กับผู้ที่ได้แวะเวียนเข้ามาอ่านได้ไม่ มากก็น้อย

*บทความต่างๆ ไม่ได้รับค่าโฆษณา หรือสิ่งตอบแทนใดๆจาก สินค้าเทคโนโลยีต่างๆที่มีตราเครื่องหมายการค้าซึ่งปรากฏขึ้นในบทความ
* ข้อมูลทั้งหมดกลั่นกรองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดย เนื้อหาสรุปบทความนั้น ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเอง ซึ่งจะแยกแยะใว้อย่างชัดเจน ไม่ให้เกิดความสับสน
*หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นบนข้อความ ผู้เขียนยินดีรับฟังความคิดเห็นและแก้ไข ในทันทีที่ทราบ

 

Tags